Zoznam uznesení zo dňa 26. marca 2014

k návrhu zásad vydávania Vestníka vlády Slovenskej republiky
k Správe o stave pripravenosti Slovenskej republiky na výkon predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016 za rok 2013
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2014
k Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
k návrhu na udelenie súhlasu vlády SR s poskytnutím dotácie na rozvoj súkromnej Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach
k Analýze potrieb finančného zabezpečenia obstaraných registrov obnovenej evidencie pozemkov v zmysle výsledkov verejných obstaraní a Harmonogramu ukončenia registrov obnovenej evidencie pozemkov na území Slovenskej republiky