Zoznam uznesení zo dňa 26. februára 2014

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o železničnej doprave cez štátnu hranicu z 15. júna 1995
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2014
k Plánu prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 2014 v podmienkach SR
k návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2014
k Správe o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od júla do konca roku 2013
k Oceneniu športovcov - reprezentantov SR za výsledky dosiahnuté v roku 2013
k Informácii o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia
k návrhu zákona o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v Banskej Štiavnici
k žiadosti o vzdanie sa funkcie prednostu Okresného úradu Banská Štiavnica a k návrhu na vymenovanie prednostu Okresného úradu Banská Štiavnica
k Správe č. 2 o stave prípravy kandidatúry mesta Krakov na organizovanie Zimných olympijských hier Krakov 2022 za spoluúčasti Slovenskej republiky
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 579 z 2. októbra 2013 a č. 586 z 9. októbra 2013
k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane