Zoznam uznesení zo dňa 19. februára 2014

k návrhu na vymenovanie člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska
k návrhu na prístup k Pekinskej zmluve o audiovizuálnych umeleckých výkonoch
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Dohody o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou - Rámcový úver na financovanie projektov v rámci Programu rozvoja vidieka SR pre roky 2007 - 2013
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Arménskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
k návrhu Organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014
k Správe o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2013
k Informácii o účasti predsedu vlády SR Roberta Fica na mimoriadnom samite krajín V4 k Ukrajine (Budapešť, 29. 1. 2014)
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2014
k návrhu na určenie funkčného platu predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
k návrhu na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Vysoká škola filmovej tvorby a multimédií
k návrhu na určenie funkčného platu podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov SR
k návrhu na určenie funkčného platu vrchnej inšpektorke Úradu na ochranu osobných údajov SR
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2007 Z. z. o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení neskorších predpisov
k návrhu na odstúpenie od Dohody o vytvorení medzinárodnej organizácie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu v elektrotechnickom priemysle – INTERELEKTRO