Zoznam uznesení zo dňa 12. februára 2014

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi (tlač 873)
k návrhu na prijatie delegácie vlády Českej republiky vedenej predsedom vlády Českej republiky Bohuslavom Sobotkom v Slovenskej republike 13. februára 2014
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2014
k návrhu na zrušenie úlohy č. 1.3.1 z Národného programu starostlivosti o deti a dorast v Slovenskej republike na roky 2008 – 2015 schváleného uznesením vlády SR č. 192 z 26. marca 2008
k návrhu na určenie funkčného platu predsedovi Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
k Návrhu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020
k zmene uznesenia vlády SR č. 691 zo 4. decembra 2013 k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o akademickom vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a na Ukrajine