Zoznam uznesení zo dňa 5. februára 2014

k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2014
k návrhu na vymenovanie riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v Stropkove
k Správe o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013
k návrhu na zrušenie úlohy zaradenej do Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013 v mesiaci december pod por. č. 1
k návrhu na zrušenie úlohy zaradenej do Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013 v mesiaci december pod por. č. 2
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o policajnej spolupráci podpísaná 13. februára 2004 vo Viedni