Zoznam uznesení zo dňa 29. januára 2014

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k postupu vlády Slovenskej republiky pri rokovaní o Vyrozumení verejného ochrancu práv o nesúhlase so stanoviskom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k porušeniu základných práv a slobôd fyzických osôb, ku ktorému došlo policajným zásahom vykonaným dňa 19. 6. 2013 v rómskej osade v Moldave nad Bodvou a s nesúhlasom s neprijatím opatrení na ochranu základných práv a slobôd fyzických a právnických osôb pri vykonávaní policajných zásahov a s nevyvodením dôsledkov za porušenie práva (tlač 866)
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o readmisii osôb na spoločnej štátnej hranici podpísanej v Budapešti 12. septembra 2002
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazašskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
k Návrhu Integračnej politiky Slovenskej republiky
k Návrhu na zmenu názvu súkromnej vysokej školy Vysoká škola v Sládkovičove na Vysoká škola Danubius
k Návrhu Štatútu Úradu pre verejné obstarávanie
k Návrhu Štatútu rady Úradu pre verejné obstarávanie
k návrhu na uzavretie Dohody o zvýšení príspevku č. 4 medzi vládou SR zastúpenou Ministerstvom financií SR a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj o Fonde technickej spolupráce SR a Európskej banky pre obnovu a rozvoj
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
k Návrhu Legislatívneho zabezpečenia Národného projektu Elektronické služby Centrálneho elektronického priečinka
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2014
k Informácii o vzdaní sa funkcie člena Výkonného výboru Fondu národného majetku SR