Zoznam uznesení zo dňa 15. januára 2014

k Správe o plnení opatrení vyplývajúcich z 2. aktualizovaného znenia Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky za obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 a 3. aktualizovanému zneniu Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky
k Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na roky 2014 - 2018
ku Koncepcii komplexného civilno-vojenského pôsobenia SR v medzinárodnom krízovom manažmente
k Návrhu akčného plánu realizácie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z Dohovoru o kazetovej munícii
k Návrhu na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2014
k Národnej stratégii na ochranu detí pred násilím
k Návrhu Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 - 2020
k Návrhu Stratégie záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v SR
k Návrhu Trvalého finančného mechanizmu na implementáciu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike
k návrhu na prijatie Dodatku Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu k zločinu agresie
k Návrhu na prijatie Dodatku k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2014
k Informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2013 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2014
k Návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícií spoločnosti HERVEX, a. s.