Zoznam uznesení zo dňa 18. decembra 2013

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
k návrh na zmenu člena Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
k Štvrtej správe o implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike
k návrhu na zrušenie úlohy č. 21 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013
k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu a vymenovanie vedúcej služobného úradu Správy štátnych hmotných rezerv SR
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov
k Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2014
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady 19. a 20. decembra 2013 v Bruseli
k Správe o stave siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí v roku 2013 a východiskám pre jej ďalší rozvoj
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2014
k Návrhu riešenia nájomného bývania so zameraním na zvýšenie podielu trhového nájomného bývania v SR
k Návrhu Strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky 2014 - 2030
k Protokolu o vode a zdraví k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier z roku 1992 - Národné ciele SR - Informácia o plnení národných cieľov
k návrhu Programu predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2014 - 2018
k Návrhu Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 - 2019
k návrhu na zrušenie úlohy č. 9 v mesiaci september a úlohy č. 14 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013
k návrhu Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2014
k návrhu na uzavretie Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej
k návrhu na uzavretie Rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
k Postupu implementácie finančných nástrojov cez Slovenský investičný holding v programovom období 2014 - 2020
k návrhu na zníženie stavu štátnych finančných aktív z dôvodu nedobytnosti niektorých pohľadávok štátu
k Programu prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2014 - 2020)
k Návrhu na riešenie problematiky programu EÚ Copernicus a konsolidácia národných monitorovacích sietí v SR
k Návrhu zámeru transformácie a postupu transformácie príspevkovej organizácie Slovenský metrologický ústav so sídlom v Bratislave na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu na zmenu bodu B.6 uznesenia vlády SR č. 229 zo 7. marca 2007 v znení uznesenia vlády SR č. 802 zo 14. decembra 2011
k návrhu na prvú voľbu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
k návrhu na vymenovanie podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a určenie jeho funkčného platu
k návrhu na vymenovanie predsedu a podpredsedu Dopravného úradu a určenie ich funkčného platu
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby