Zoznam uznesení zo dňa 11. decembra 2013

k návrhu zákona o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
k návrhu na dočasné prerušenie premávky cez spoločnú štátnu hranicu s Ukrajinou na hraničnom priechode Veľké Slemence – Mali Selmenci
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2013
k Návrhu Štatútu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov poskytnutých v rokoch 2011 a 2012 Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie, zmenu a doplnenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky
k Medzirezortnému programu 06E - Podpora obrany štátu na roky 2014 až 2019
k Návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra
k návrhu na presun finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (II. pilier) do Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (I. pilier) v rokoch 2014 – 2020
k návrhu na schválenie účasti Slovenskej republiky na zvýšení splatenej časti základného imania Medzinárodnej investičnej banky