Zoznam uznesení zo dňa 4. decembra 2013

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 336/2011 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov a zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom v znení neskorších predpisov
k návrhu Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2014
k Návrhu Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020
k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky na zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov z rokov 2011 a 2012 v kapitole Ministerstva spravodlivosti SR
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o akademickom vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a Ukrajine
k Návrhu Štatútu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2013
k návrhu Národného akčného plánu SR 2014 – 2019 na presadzovanie uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi
k návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia
k Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014
k návrhu na zrušenie úloh číslo 13, 14 a 15 v mesiaci december z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2013
k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov na zabezpečenie originálnych kompetencií územnej samosprávy pre obce a VÚC pre oblasť regionálneho školstva – 4. štvrťrok
k návrhu kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Okresného úradu Trenčín