Zoznam uznesení zo dňa 27. novembra 2013

k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Vojenské lesy a majetky SR – štátny podnik so sídlom v Pliešovciach, odštepný závod Malacky (hospodársky dvor Táborisko)
k návrhu na zrušenie úlohy č. 3 v mesiaci november z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013, úlohy č. 5 v mesiaci november z Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2013 a úlohy č. 4 v mesiaci október z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2013
k Návrhu na vydanie súhlasu vlády SR na zmenu účelu použitia bežných výdavkov určených na DPH kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z roku 2012
k návrhu na vymenovanie vedúcej služobného úradu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (tlač 714)
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta Brixiho a Antona Martvoňa na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (tlač 746)
k Správe o priebehu a výsledkoch rokovania Európskej rady 24. a 25. októbra 2013 v Bruseli
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2013
k návrhu na zrušenie úloh z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2013
k Návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2011 v kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
k návrhu na odvolanie splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti