Zoznam uznesení zo dňa 13. novembra 2013

k Návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky na začatie obstarávania stavby Vranov nad Topľou, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, rekonštrukcia budovy pre potreby okresného riaditeľstva
k návrhu Stratégie financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020
k Správe o priebehu a výsledkoch stretnutia predsedov vlád krajín Vyšehradskej skupiny (Maďarsko, 14. 10. 2013)
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2013
k Správe o stave vzdelávania zameraného na podporu rozvoja finančnej gramotnosti
k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2011 v kapitole Ministerstva kultúry SR
k Vzniku sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom k 1. januáru 2014 na programové obdobie 2007 - 2013
k návrhu na zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov pridelených v roku 2011 kapitole Všeobecná pokladničná správa v rozpočte Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
k Poznatkom k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky