Zoznam uznesení zo dňa 6. novembra 2013

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcu hlavného hraničného splnomocnenca SR
k návrhu účasti delegácie SR na 19. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a 9. zasadnutí zmluvných strán Kjótskeho protokolu, Varšava, Poľsko, 11. – 22. november 2013
k Informácii o stave rokovaní k návrhu na úpravu nariadenia EP a Rady č. 1083/2006 týkajúceho sa možností predĺženia čerpania štrukturálnych fondov EÚ pre Slovenskú republiku a Rumunsko
k návrhu Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2012
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2013
k Analýze dopravy v Bratislavskom samosprávnom kraji
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov
k návrhu celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR
k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva obrany SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva obrany SR