Zoznam uznesení zo dňa 23. októbra 2013

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Zuzane Zvolenskej, poverenej riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (tlač 758)
k Legislatívnemu zámeru autorského zákona
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje predmet, náležitosti a sadzba úhrad a ročných platieb za sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady 24. – 25. októbra 2013 v Bruseli
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2013
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci pri implementácii projektu plynovodu prepájajúceho poľskú prepravnú sieť a slovenskú prepravnú sieť
k Návrhu na vymenovanie nových členov Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja
k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
k Návrhu priebežného hodnotenia uznesenia vlády SR č. 638/2012 k Správe o niektorých problémoch v oblasti územnej samosprávy a návrhy na ich riešenie
k Správe o refinancovaní PPP projektu rýchlostnej cesty R1 – koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov rýchlostnej cesty R1: Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat