Zoznam uznesení zo dňa 16. októbra 2013

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k Správe o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva financií SR za rok 2012
k Návrhu na zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov pridelených v roku 2011 kapitole Ministerstva životného prostredia SR
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky uložených ministrovi životného prostredia
k Návrhu určenia orgánov zodpovedných za prípravu a implementáciu programov v rámci cieľa Európska územná spolupráca v programovom období 2014 – 2020 v podmienkach Slovenskej republiky
k Správe o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2012 podľa čl. 4 ods. 1 bod 1. Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny
k Národnému programu kvality Slovenskej republiky na roky 2013 – 2016
k návrhu na zrušenie úlohy č. 1 v mesiaci október z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2013
k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Bibiány Obrimčákovej na vydanie zákona o používaní a ochrane paralympijskej symboliky a o Slovenskom paralympijskom výbore (tlač 667)
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Baštrnáka, Bélu Bugára a Józsefa Nagya na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 575)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
k Návrhu na vydanie súhlasu vlády SR na zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2011 v kapitole Ministerstva vnútra SR
k Návrhu obce Tešedíkovo o zmenu názvu obce na Pered
k Situačnej správe o ochrane ľudských práv v SR pre potreby 2. kola univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2013
k návrhu na zrušenie úlohy č. 7 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013
k návrhu Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o spolupráci v oblasti energetiky
k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky na zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR z rozpočtových rokov 2011 a 2012
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 589 z 10. októbra 2013 k Návrhu rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2014 až 2016