Zoznam uznesení zo dňa 10. októbra 2013

k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016
k Návrhu rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2014 až 2016
k Návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku SR na roky 2014 až 2016
k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2014 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k Návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2014 a rozpočtovému výhľadu na roky 2015 a 2016
k Návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2014 - 2016
k Návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky SR na rok 2014
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2011 Z. z. o technických požiadavkách na vývodové hriadele traktorov a na ich ochranu
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2013
k návrhu na posun realizácie projektu rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie a na zvýšenie obstarávacej ceny a dofinancovanie verejných prác Investičnej akcie - Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave
k návrhu systemizácie policajtov v štátnej službe a limitu počtu zamestnancov na rok 2014 v kapitole štátneho rozpočtu Slovenská informačná služba