Zoznam uznesení zo dňa 26. septembra 2013

k návrhu na odvolanie riaditeľov obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
k návrhu na uzavretie Vykonávacieho protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Bosny a Hercegoviny o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt
k vyhodnoteniu plnenia úloh vyplývajúcich z Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 - 2014 za rok 2012 a plnenie odporúčaní Skupiny expertov na boj proti obchodovaniu s ľuďmi GRETA
k návrhu zákona o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu účasti oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na stretnutie predsedov vlád Vyšehradskej skupiny (Maďarsko, 14. 10. 2013)
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2013
k návrhu na odvolanie riaditeľky a vymenovanie riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach
k návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR
k návrhu na zrušenie úlohy č. 3 v mesiaci október z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013
k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc
k návrhu na vymenovanie členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie
k návrhu zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 37. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO Paríž 5. – 20. 11. 2013
k návrhu zákona o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch
k Správe o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií v roku 2013 a predikcii vývoja do konca roka
k návrhu na odvolanie prednostu Obvodného úradu Štúrovo, Obvodného úradu Nové Zámky a na vymenovanie niektorých prednostov okresných úradov
k návrhu na zabezpečenie financovania rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach a priľahlého areálu