Zoznam uznesení zo dňa 18. septembra 2013

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu na určenie funkčného platu vrchnej inšpektorke Úradu na ochranu osobných údajov SR
k návrhu zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2013
k Správe o výkone práv akcionára v akciovej spoločnosti Technická inšpekcia, a. s. so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za rok 2012
k návrhu na odvolanie prednostov obvodných úradov životného prostredia
k návrhu na podpis Protokolu č. 16 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd