Zoznam uznesení zo dňa 11. septembra 2013

k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Figeľa na vydanie zákona o ochrane osôb pri odhaľovaní trestnej činnosti súvisiacej s korupčnými a inými vybranými trestnými činmi (tlač 415)
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Hudackého, Jána Figeľa a Pavla Zajaca na vydanie zákona o rodinnom podnikaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 485)
k návrhu na zrušenie úloh C.20 a C.21 uznesenia vlády SR č. 50 z 22. februára 2012 k návrhu Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR
k návrhu Stratégie financovania štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo pre programové obdobie 2014 – 2020
k návrhu na odvolanie riaditeľov obvodných pozemkových úradov
k Informácii o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 46/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcov Slovenskej republiky v bankových radách Medzinárodnej investičnej banky a Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2013
k Správe o stave v oblasti územného rozvoja Slovenskej republiky (Správa o aktuálnom stave Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 v znení Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2011)
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 38. valnom zhromaždení Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) v Montreale 24. septembra až 4. októbra 2013
k návrhu ďalšieho postupu pri realizácii investičného zámeru v zmysle bodu B.3 uznesenia vlády SR č. 635 z 9. septembra 2009 k návrhu zabezpečenia Slovenskej republiky na pandémiu chrípky
k návrhu na vymenovanie člena Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o rozvoji spolupráce v oblasti obrany
k návrhu na vymenovanie prednostu Obvodného úradu Bratislava