Zoznam uznesení zo dňa 4. septembra 2013

k Správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2012
k Informácii o postupe prác pri negociačnom procese k návrhom legislatívnych predpisov a strategických dokumentov EÚ a SR k politike súdržnosti od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013
k návrhu na zrušenie úlohy zaradenej do Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013 v mesiaci jún pod por. č. 12
k návrhu na zrušenie úlohy zaradenej do Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013 v mesiaci jún pod por. č. 1
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci na úseku evidencie obyvateľov a rodných čísel
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o spolupráci v boji proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami a drogovými prekurzormi
k návrhu Legislatívneho zámeru zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskej pôdy
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2013
k Správe o lesnom hospodárstve v SR za rok 2012
k návrhu na účasť delegácie SR na diplomatickej konferencii Minamatského dohovoru o ortuti, Japonsko, 7. - 11. október 2013 a návrh na podpis Minamatského dohovoru o ortuti
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 Z. z, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 19/2013 Z. z.
k Informácii o preferovanom spôsobe reorganizácie skupiny spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s.