Zoznam uznesení zo dňa 10. júla 2013

k návrhu na uzavretie Protokolu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorým sa mení Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku, podpísaná vo Varšave 18. augusta 1994
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Barbadosom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v znení zákona č. 246/2012 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu na urobenie vyhlásení Slovenskej republiky podľa článku 52 odseku 1 Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (ozn. č. 344/2002 Z. z.)
k návrhu Dohody o pôžičke medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným menovým fondom
k návrhu na určenie kompetentných orgánov systému riadenia a kontroly fondov pre oblasť vnútorných záležitostí na roky 2014 – 2020
k návrhu Stratégie rozvoja cestovného ruchu do roku 2020
k návrhu Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 - 2020
k návrhu programov vytvárania nových pracovných miest v regióne Horná Nitra v spolupráci s a. s. Hornonitrianske bane Prievidza
k návrhu na zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov, ktoré možno použiť v nasledujúcich rozpočtových rokoch
k Informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2013 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2013
k návrhu Národnej správy Slovenskej republiky spracovanej v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 469/2008 Z. z.
k návrhu na zriadenie Riadiaceho výboru pre koordináciu reformy verejnej správy v Slovenskej republike
k Harmonogramu na zabezpečenie úloh súvisiacich so zmenou organizácie miestnej štátnej správy
k Návrhu opatrení na konsolidáciu železničnej nákladnej dopravy SR
k Stratégii bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike do roku 2020 a programu jej realizácie na roky 2013 až 2015 s výhľadom do roku 2020
k aktualizovanej Koncepcii väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020
k návrhu na začatie procesu výberu strategického partnera pre spoločnosti Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s. a Letecké opravovne Trenčín, a. s.
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2013
k návrhu na zrušenie úlohy č. 7 v mesiaci september z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Mobis Slovakia s. r. o., so sídlom MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany
k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
k návrhu na vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
k Správe o príprave výstavby športovej infraštruktúry - Národný futbalový štadión
k návrhu na vymenovanie podpredsedníčky Úradu pre verejné obstarávanie
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 115 z 27. februára 2013 k Financovaniu rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013 - 2022
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky