Zoznam uznesení zo dňa 3. júla 2013

k návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach územných obvodov obvodných úradov Košice, Spišská Nová Ves, Rimavská Sobota, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Prešov, Poprad, Žilina, Dolný Kubín, Svidník, Banská Bystrica, Brezno, Levice, Stará Ľubovňa, Košice – okolie, Dunajská Streda a Komárno
k Správe o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR za rok 2012
k návrhu Viacročného národného strategického plánu rozvoja akvakultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020
k Národnému akčnému plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 - 2020
k Informácii o aktuálnom stave Projektu nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice a návrhu ďalšieho postupu
k Správe o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR za rok 2012
k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu Koncepcie rozvoja výroby elektriny z malých obnoviteľných zdrojov energie v SR
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 716/2002 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov
k návrhu legislatívneho zámeru zákona o odpadoch
k Správe o prerokovaní druhej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a návrhu zodpovedných subjektov za realizáciu odporúčaní obsiahnutých v Záverečnom stanovisku Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva
k návrhu na logisticko-organizačné zabezpečenie predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016
k Správe o výkone práv akcionára v akciovej spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a. s. so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR za rok 2012
k Dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2013
ku Koncepcii rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 - 2020
k návrhu riešenia zavádzania inteligentných meracích systémov v elektroenergetike SR
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 20. valnom zhromaždení Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO), Viktóriine vodopády, Zambia/Zimbabwe, 24. až 29. augusta 2013
k Správe o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR za rok 2012
k Správe o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR za rok 2012
k Správe o výkone práv jediného akcionára v akciových spoločnostiach so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva obrany SR za rok 2012
k informácii o stave investícií v akútnej lôžkovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku a zámeru realizácie výstavby novej nemocnice v Bratislave
k návrhu na vymenovanie podpredsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
k návrhu na príspevok pozostalým po obetiach tragického nešťastia teroristického útoku v Pakistane pod horou Nanga Parbat
k návrhu aktualizácie zaradenia stavieb a budov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu, spôsob ich ochrany a obrany