Zoznam uznesení zo dňa 19. júna 2013

k návrhu na uzavretie Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej
k návrhu na uzavretie Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Filipínskou republikou na druhej strane
k návrhu na uzavretie Vnútornej dohody medzi zástupcami vlád členských štátov Európskej únie zasadajúcimi v Rade o financovaní pomoci Európskej únie na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020 v súlade s dohodou o partnerstve Afriky, Karibiku, Tichomoria a Európskej únie a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2013
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku
k návrhu na uzavretie Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Macedónskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt
k návrhu na uzavretie Vykonávacieho protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínska o vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom o readmisii osôb s neoprávneným pobytom
k návrhu na určenie certifikačného orgánu a orgánu auditu pre operačné programy programového obdobia 2014 – 2020
k vzdaniu sa funkcie vedúcej služobného úradu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
k návrhu na ďalšie fungovanie akciových spoločností v pôsobnosti Ministerstva obrany SR v oblasti poskytovania zdravotnej a rekreačnej starostlivosti
k návrhu na schválenie konsolidovaného znenia Záručnej listiny Európskeho finančného stabilizačného nástroja v znení tretieho Dodatku
k návrhu na vymenovanie vedúcej služobného úradu Úradu pre verejné obstarávanie
k Informácii o stave rokovaní v súvislosti s predajom nepoužitých priznaných jednotiek podľa článku 17 Kjótskeho protokolu
k Správe o stave pohľadávok Slovenskej republiky evidovaných v režime utajovanom voči zahraničiu - TAJNÉ