Zoznam uznesení zo dňa 12. júna 2013

k Výročnej správe o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2012
k návrhu na schválenie začatia obstarania zmeny dokončenej stavby Zmena účelu využitia budovy polikliniky na Okresný súd Rimavská Sobota
k analytickému vyhodnoteniu výsledkov a tendencií zahraničného obchodu Slovenskej republiky za rok 2012
k návrhu na odvolanie splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2013
k návrhu na vymenovanie nových členov Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja dopĺňajúcich doterajšie Predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja
k návrhu na odvolanie riaditeľky a vymenovanie riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku
k návrhu na vymenovanie riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Dunajskej Strede
k návrhu postupu naloženia s 0,37 %-ným podielom v spoločnosti UniCredit Bank Slovakia, a. s.
k návrhu stanoviska vlády SR k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky ku kauze dokumentu Podozrenie z nezákonného nakladania s finančnými prostriedkami, hnuteľným a nehnuteľným majetkom Vojenskej spravodajskej služby zo strany bývalého vedenia (tlač 588)
k Informácii o predpokladanom finančnom dopade na štátne finančné aktíva vyplývajúcom z plnenia uznesenia vlády SR č. 94 z 1. februára 2006 v znení uznesenia vlády SR č. 802 zo 14. decembra 2011 a uznesenia vlády SR č. 168 z 10. apríla 2013
k návrhu na uzavretie Protokolu č. 15, ktorým sa mení Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd