Zoznam uznesení zo dňa 5. júna 2013

k Správe o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2012
k návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov v kapitole Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
k návrhu na zrušenie úlohy č. 16 v mesiaci september z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2013
k správe o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2012
k návrhu Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017
k návrhu na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci august z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013 a úlohy č. 2 v mesiaci august z Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2013
k návrhu na riešenie priestorových kapacít Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii v Bruseli počas prípravy a výkonu predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016
k návrhu na otvorenie trhu práce Slovenskej republiky pre občanov Chorvátskej republiky
k návrhu účasti oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR R. Ficom na summit predsedov vlád krajín V4 a rozšírený summit V4 s Japonskom (16. 6. 2013, Varšava)
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vlády Rumunska vedenej predsedom vlády Rumunska Victorom Pontom v Slovenskej republike 11. júna 2013
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2013
k Legislatívnemu zámeru rekodifikácie civilného práva procesného
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre BROVEDANI SLOVAKIA, s. r. o., so sídlom Parková 1414, 924 01 Galanta
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Railway Casted Components a. s., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Continental Matador Rubber, s. r. o., so sídlom Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov
k návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR a v správe Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej renubliky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ