Zoznam uznesení zo dňa 15. mája 2013

k návrhu opatrení v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu
k návrhu na uzavretie Dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach Slovenskou republikou
k návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov rozpočtovaných v roku 2011 kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady 22. mája 2013 v Bruseli
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2013
k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2012
k návrhu na ratifikáciu Rámcového dohovoru Rady Európy o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť
k návrhu kandidátov na vymenovanie člena Regulačnej rady