Zoznam uznesení zo dňa 7. mája 2013

k návrhu na odvolanie a menovanie predstaviteľa Slovenskej republiky v Dunajskej komisii
k návrhu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike
k návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov roku 2011 v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
k návrhu na zrušenie úlohy č. 3 v mesiaci apríl z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2013