Zoznam uznesení zo dňa 24. apríla 2013

k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 422)
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eriky Jurinovej, Evy Horváthovej, Jána Podmanického a Viery Šedivcovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 396)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany SR
k Správe o priebehu a výsledkoch 16. zasadania Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou (Moskva, 3. - 5. 3. 2013)
k návrhu na dočasné prerušenie premávky pre osobnú dopravu cez spoločnú štátnu hranicu s Ukrajinou na hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod
k návrhu realizácie II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej republike
k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ (dva pozemky v katastrálnom území Devínska Nová Ves)
k návrhu zákona o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z.
k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky 2013
k Programu stability Slovenskej republiky na roky 2013 až 2016
k návrhu na optimalizáciu a stabilizáciu administratívnych kapacít odboru koordinácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v roku 2013
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2013
k návrhu Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2012
k návrhu na zvolenie členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
k návrhu kandidáta na člena Poradného panelu expertov pre posúdenie kandidátov na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
k poskytnutiu finančnej pomoci Cyperskej republike prostredníctvom Európskeho mechanizmu pre stabilitu
k návrhu na odvolanie vedúcej služobného úradu Úradu pre verejné obstarávanie a na vymenovanie podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov