Zoznam uznesení zo dňa 17. apríla 2013

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o spolupráci v oblasti obrany
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2013
k návrhu na zmenu predsedu slovenskej časti zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky ochrany prírody a životného prostredia
k návrhu na vymenovanie prednostu Obvodného úradu životného prostredia Senec
k Správe o plnení úloh vyplývajúcich z Koncepcie väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020
k návrhu na uvoľnenie prostriedkov štátneho rozpočtu na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti miest a obcí po zimnej prevádzke v zmysle uznesenia vlády SR č. 134 z 13. marca 2013