Zoznam uznesení zo dňa 10. apríla 2013

k Správe o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov
k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Regionálnej dohode o rádiokomunikačnej službe na vnútrozemských vodných cestách (RAINWAT)
k návrhu na zmenu bodu C.4 uznesenia vlády SR č. 94 z 1. februára 2006
k návrhu účasti delegácie SR na 11. zasadnutí konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru, 6. zasadnutí konferencie zmluvných strán Rotterdamského dohovoru a 6. zasadnutí konferencie zmluvných strán Štokholmského dohovoru a na 2. mimoriadnom zasadnutí konferencie zmluvných strán Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského dohovoru, Ženeva, 28. apríl – 10. máj 2013
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 336/2011 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov a zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom v znení neskorších predpisov
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie Čiernej Hory vedenej predsedom vlády Čiernej Hory Milom Djukanovičom v Slovenskej republike 17. až 19. apríla 2013
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2013
k návrhu Programu podpory zahraničného obchodu na rok 2013
k Informácii o aktuálnom stave Projektu nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice a návrhu ďalšieho postupu
k návrhu na ďalšie opatrenia súvisiace s medzinárodnými investičnými arbitrážami - DÔVERNÉ