Zoznam uznesení zo dňa 10. októbra 2012

k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015
k návrhu doplnku č. 1 k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2012 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2013 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2013 a rozpočtovému výhľadu na roky 2014 a 2015
k návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky SR na rok 2013
k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2013 až 2015
k návrhu rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2013 až 2015
k Účtovnej závierke Slovenského pozemkového fondu k 31. decembru 2010 a návrhu na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2010
k návrhu Komplexného civilno-vojenského pôsobenia SR v medzinárodnom krízovom manažmente
k návrhu na zrušenie úlohy z uznesenia vlády SR uloženej podpredsedovi vlády a ministrovi financií
k Správe o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012
k návrhu na účasť delegácie SR na 7. stretnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru EHK OSN o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií v Štokholme, Švédsko, 14. až 16. novembra 2012
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2013
k návrhu na určenie funkčného platu vrchnej inšpektorke Úradu na ochranu osobných údajov SR
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2012
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre EKOLTECH spol. s r. o., so sídlom Čajkovského 8, 984 01 Lučenec
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Bekaert Slovakia, s. r. o., so sídlom Veľkoúľanská cesta 1332, 925 21 Sládkovičovo
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Muehlbauer Technologies s. r. o., so sídlom Novozámocká 233, 949 05 Nitra
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Fagor Ederlan Slovensko, a. s., so sídlom Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Delta Electronics (Slovakia), s. r. o., so sídlom Priemyselná 4600/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Magneti Marelli Slovakia, s. r. o., so sídlom Porubského 2, 811 06 Bratislava
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Continental Automotive Systems Slovakia s. r. o., so sídlom Cesta ku Continentalu 8950/1, 960 01 Zvolen
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Mondi SCP, a. s., so sídlom Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre SAMSUNG Electronics Slovakia s. r. o., so sídlom Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre ZKW Slovakia s. r. o., so sídlom Bedzianska cesta 679/375, 956 31 Krušovce
k návrhu systemizácie policajtov v štátnej službe a limitu počtu zamestnancov na rok 2013 v kapitole štátneho rozpočtu Slovenská informačná služba