Zoznam uznesení zo dňa 16. mája 2012

k návrhu na odvolanie a vymenovanie národného koordinátora zahraničnej pomoci
k návrhu celkových početných stavov Kancelárie Bezpečnostnej rady SR
k návrhu deviatej a desiatej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
k návrhu na zrušenie úlohy v bode B.1 uznesenia vlády SR č. 595 z 2. septembra 2009 pre ministerku zdravotníctva v časti týchto navrhovaných legislatívnych zmien v gestorstve Ministerstva zdravotníctva SR: nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov a zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Zmluvy o spolupráci v oblasti ochrany svedka
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2012
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na Konferencii OSN o trvalo udržateľnom rozvoji Rio+20 (Rio de Janeiro 20. až 22. júna 2012)
k návrhu účasti delegácie SR na 101. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve 30. mája až 15. júna 2012
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
k návrhu na určenie funkčného platu predsedovi Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
k návrhu realokácie finančných prostriedkov v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca na financovanie opatrení na podporu riešenia nezamestnanosti mladých ľudí a zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov
k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Rady banky a členov Dozornej rady Exportno-importnej banky Slovenskej republiky
k návrhu na odvolanie doterajších členov a na vymenovanie nových členov Legislatívnej rady vlády SR
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ