Zoznam uznesení zo dňa 13. januára 2010

k návrhu zákona o európskom zatýkacom rozkaze
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o podpore cestovného ruchu
k návrhu zákona o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o pohrebníctve a o zmene zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o ovzduší
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na vozidlá vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť
k návrhu na uzavretie Protokolu o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných službách
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Arménskej republiky o leteckých dopravných službách
k návrhu na ratifikáciu Dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a zmluvnou stranou Stredná Afrika na druhej strane
k návrhu na ratifikáciu dočasnej Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Pobrežím Slonoviny na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej
k návrhu na ratifikáciu Dohody o hospodárskom partnerstve medzi štátmi CARIFORUM-u na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane
k návrhu odpovede vlády Slovenskej republiky na Správu pre vládu Slovenskej republiky o návšteve Slovenskej republiky, ktorú uskutočnil Európsky výbor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT) v dňoch 24. marca až 2. apríla 2009
k návrhu stratégie vývoja domáceho dopytu ako hlavného stimulačného predpokladu pre budúce podnikateľské prostredie a nástroje na riešenie dosahov globálnej svetovej recesie
k návrhu riešenia stavu investície Fakultná nemocnica s poliklinikou Rázsochy
k návrhu zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2010
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi kultúry
k návrhu ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o preukazovaní pôvodu majetku
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády SR v II. polroku 2009 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády SR v I. polroku 2010
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vlády Čiernej Hory vedenej predsedom vlády Milom Dukanovićom v SR 18. januára 2010
k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a návrhu na určenie jeho platových náležitostí
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2010
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu kandidáta SR na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie
k návrhu na uzavretie Memoranda o porozumení formou výmeny nót - DÔVERNÉ