Materiál programu rokovania

Názov: Návrh mechanizmu refundácie cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou zástupcov Slovenskej republiky na zasadaniach výborov a pracovných skupín Rady EÚ
Číslo materiálu: UV-18705/2008
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/016165/2008-55
Predkladateľ: minister financií
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 107/2008, 27.08.2008, 7. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 568/2008

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)