Materiál programu rokovania

Názov: Návrh inovatívnych finančných nástrojov pre Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (II. etapa)
Číslo materiálu: UV-15832/2006
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/022875/2006-54
Predkladateľ: minister financií
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č. 832 z 19.10.2005, bod C.30
Rokovanie: 14/2006, 08.10.2006, 5. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 836/2006

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)