Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2011
Číslo materiálu: UV-21480/2006
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK - 6/2006 - 1/32
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Programové vyhlásenie vlády na roky 2006 – 2010, kapitola 6. Kultúra
Rokovanie: 25/2006, 20.12.2006, 6. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 1078/2006

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)