Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Stratégie popularizácie vedy a techniky v spoločnosti
Číslo materiálu: UV-2088/2007
Rezort: MŠ SR
Rezortné číslo: CD-2006-18198/42558-1:11
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister školstva
Podnet: Plán práce vlády SR na rok 2007,Národný program reforiem SR na roky 2006 – 2008
Rokovanie: 30/2007, 07.02.2007, 8. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 103/2007

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)