Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na výber alternatívy implementácie holdingového fondu na základe rozpracovaných alternatív implementácie iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 – 2013 a návrh implementačných dokumentov k iniciatíve JEREMIE
Číslo materiálu: UV-29266/2008
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/007373/2008-51
Predkladateľ: minister financií
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 785 z 19.09.2007, úloha C.1.
Rokovanie: 130/2008, 17.12.2008, 20. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 951/2008

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)