Materiál programu rokovania

Názov: Správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006
Číslo materiálu: UV-11608/2003
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-6/2003-1/33
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: plán práce vlády SR na rok 2003 – uznesenie vlády SR č. 1381/2002, bod C.1.
Rokovanie: 64/2003, 17.12.2003, i. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)