Materiál programu rokovania

Názov: Návrh realokácie finančných prostriedkov z Operačného programu Informatizácia spoločnosti do Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a zmeny Operačného programu Životné prostredie v nadväznosti na implementáciu iniciatívy JEREMIE a návrh Dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve o implementácii Iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike medzi Slovenskou republikou a Európskym investičným fondom
Číslo materiálu: UV-31017/2009
Rezort: D. Čaplovič
Rezortné číslo: 431/2009/OKR OPIS
Predkladateľ: podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 175/2009, 21.10.2009, 16. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 752/2009

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)