Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie
Číslo materiálu: UV-417/2019
Rezort: MPaRV SR
Rezortné číslo: MS/68/2018-100
Predkladateľ: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Podnet: Na základe úlohy č. B.2. z uznesenia vlády SR č. 558 o 7.12.2016 a na základe úlohy č. 7 na mesiac december z plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017
Rokovanie: 134/2019, 09.01.2019, 16. bod programu
Materál: Rokovanie prerušené

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)