Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie
Číslo materiálu: UV-416/2019
Rezort: MŠVVaŠ SR
Rezortné číslo: spis č. 2019/5574-60AA
Predkladateľ: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Podnet: úloha č. 10 na mesiac apríl Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018 a Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 - 2020
Rokovanie: 134/2019, 09.01.2019, 25. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 20/2019

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)