Materiál programu rokovania

Názov: Správa o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike a jeho porovnanie so zahraničím za rok 2017 - nové znenie
Číslo materiálu: UV-43903/2018
Rezort: MŠVVaŠ SR
Rezortné číslo: 2018/12737:3-26C0
Predkladateľ: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Podnet: bod B.1 uznesenia vlády SR č. 490/2007
Rokovanie: 134/2019, 09.01.2019, f. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)