Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov – nové znenie
Číslo materiálu: UV-43253/2018
Rezort: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Rezortné číslo: 2621/2018-oLG-6
Predkladateľ: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 187/2016
Rokovanie: 133/2018, 19.12.2018, 17. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 601/2018

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)