Materiál programu rokovania

Názov: Návrh stratégie pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike
Číslo materiálu: UV-33705/2018
Rezort: MPSVR SR
Rezortné číslo: 18768/2018–M_OPVA
Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet: vlastná iniciatíva
Rokovanie: 123/2018, 10.10.2018, 21. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 473/2018

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)