Materiál programu rokovania

Názov: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019 - nové znenie
Číslo materiálu: UV-29524/2018
Rezort: MŠVVaŠ SR
Rezortné číslo: spis č. 2018/8739-60AA
Predkladateľ: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Podnet: § 68 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.
Rokovanie: 116/2018, 22.08.2018, 48. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 392/2018

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)