Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie
Číslo materiálu: UV-29523/2018
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2018/006311
Predkladateľ: ministerka vnútra
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky schválené dňa 26. marca 2018
Rokovanie: 116/2018, 22.08.2018, 19. bod programu
Materál: Stiahnutý

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)