Materiál programu rokovania

Názov: Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Ondavská rovina na roky 2018 – 2047
Číslo materiálu: UV-24185/2018
Rezort: MŽP SR
Rezortné číslo: 7350/2018-6.1
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister životného prostredia
Podnet: Plán práce vlády Slovenskej republiky na rok 2018
Rokovanie: 115/2018, 11.07.2018, 25. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 327/2018

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)