Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Akčného plánu rozvoja okresu Bardejov a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa
Číslo materiálu: UV-23854/2018
Rezort: ÚV SR
Rezortné číslo: 7943-22489/2018/SRR
Predkladateľ: zástupca vedúceho Úradu vlády SR
Prizvaný/í: Boris Hanuščak, primátor mesta Bardejov, poslanec Prešovského samosprávneho kraja, člen akčného výboru
Peter Chudík, poslanec Národnej rady SR
Stanislav Kubánek, poslanec Národnej rady SR
Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja
Anna Kovaľová, predsedníčka Krajského súdu v Prešove
Pavol Matija, krajský prokurátor, Krajská prokuratúra Prešov
Dušan Sabol, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove
Vladimír Jánošík, primátor mesta Lipany, poslanec Prešovského samosprávneho kraja
Michal Goriščák, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov, člen akčného výboru
Štefan Szidor, poslanec mestského zastupiteľstva mesta Prešov, člen Mestskej rady mesta Prešov
Ján Krišanda, podpredseda rady športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Miroslav Bujda, prednosta Okresného úradu Bardejov, predseda akčného výboru
Zuzana Zemčáková, projektový manažér, Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
František Oláh, starosta obce Hažlín, predseda mikroregiónu Stredná Topľa, člen akčného výboru
Mária Ontkaninová, starostka obce Zlaté, vedúca MAS Horná Topľa, členka akčného výboru
Marek Rakoš, starosta obce Raslavice
Marcel Tribus, riaditeľ Kultúrneho centra, zakladajúci člen Oblastnej organizácie cestovného ruchu Šariš - Bardejov, člen akčného výboru
Peter Dulenčin, riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa, Bardejov, člen akčného výboru
Viliam Holeva, zástupca okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Bardejove
Jozef Ovšaník, predseda PD Kružlov, predseda Regionálnej Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Bardejov
Artem Fecko, člen Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, konateľ spoločnosti Artin, spol. s r. o. Bardejov
Miroslav Matys, konateľ spoločnosti Obuv-Špeciál, spol. s r. o., Bardejov
Podnet: zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rokovanie: 114/2018, 04.07.2018, 1. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 307/2018

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)