Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o vyhodnotení plnenia Národnej stratégie zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020 vrátane návrhu na jej aktualizáciu
Číslo materiálu: UV-23398/2018
Rezort: MPSVR SR
Rezortné číslo: 14087/2018-M_OPVA
Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet: Bod B.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 665 zo 17. decembra 2014
Rokovanie: 115/2018, 11.07.2018, 7. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)